Všeobecné obchodní podmínky

(dále také jen „VOP“)

vydané společností Leglife s.r.o., IČ 074 96 087, se sídlem Blatnická 4219/74, 628 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 108471 (dále také jen „Poskytovatel“)

pro poskytování Služeb Poskytovatele a s tím spojený prodej Dárkových poukazů na Služby Poskytovatele zejména prostřednictvím internetových stránek www.thajskemasazebrno.cz , www.thajskemasazetabor.cz , www.prahathajskemasaze.cz a www.thajskemasazetrebon.cz (dále také jen „Webové stránky“)

na straně jedné 

a jinou osobou, která je klientem Webové stránky (dále také jen „Klient“ nebo „Objednatel“) na straně druhé,

společně také jen „smluvní strany“.

 1. Definice pojmů

Cena Služeb“ – peněžitá částka za poskytnuté Služby, která je stanovena v platném Ceníku Poskytovatele. 

Dárkový poukaz“ – dokument opravňující jeho držitele čerpat Služby z nabídky Poskytovatele specifikované na dárkovém poukazu;

Držitel“ – osoba, která je Objednatelem Služeb či Dárkového poukazu nebo osoba, na kterou byly Dárkový poukaz či Služby platně převedeny při dodržení povinností stanovených Smlouvou o poskytování Služeb a VOP.

E-mail“ – zpráva zaslaná prostřednictví elektronických komunikačních systémů, která může být uložena v síti nebo koncovém zařízení do doby, než je vyzvednuta jejím příjemcem;

Občanský zákoník“ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů;

Objednatel“ – osoba, která si objednala Služby prostřednictvím Webových stránek Poskytovatele nebo osobně v provozovně Poskytovatele či osoba, která je příjemcem Služeb Poskytovatele;

Poskytovatel“ – společnost Leglife s.r.o., IČ 074 96 087, se sídlem Blatnická 4219/74, 628 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 108471, která je provozovatelem Webových stránek a která poskytuje Služby v místě svých provozoven:

 • Provozovna Brno: Smetanova 631/30, 602 00, Brno – Veveří
 • Provozovna Tábor: Chýnovská 533/1, 390 02, Tábor
 • Provozovna Praha: 
 • Provozovna Třeboň : Březanova 84,379 01 Třeboň

Reklamace“ – stížnost Objednatele na řádné a včasné poskytnutí Služeb Poskytovatelem; 

Rezervace termínu“ – závazná objednávka termínu (data a času) a místa, kde bude Poskytovatelem Služba poskytnuta;

Služba/y“ – masážní, kosmetické a relaxační služby, manikúra a pedikúra, popř. další služby, které nabízí provozovatel prostřednictvím webových stránek nebo ve svých provozovnách. Veškeré služby jsou poskytnuté Poskytovatelem dle jeho aktuální nabídky, dle specifikace a rozsahu uvedené Poskytovatelem Webových stránek;

Spotřebitel“ – Objednatel, který splňuje definici spotřebitele dle platných právních předpisů;

Smlouva nebo Smlouva o poskytování Služeb“ – smlouva uzavřená mezi Objednatelem a Poskytovatelem dle ust. § 1746 odst. 2 občanského zákoníku, resp. ust. § 1810 an. občanského zákoníku;

Webové stránky“ – internetová aplikace dostupná v síti internet sloužící k zobrazení, výběru a objednání Služeb na adresách https://thajskemasazetabor.cz ; https://thajskemasazebrno.czhttps://prahathajskemasaze.cz ; https://thajskemasazetrebon.cz

 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek
 • Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek je úprava práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o poskytování Služeb, jak je uvedeno v čl. III VOP.
 • V případě, kdy je Objednatelem osoba, která jedná v rámci své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání nebo naplňuje jinou zákonnou definici podnikatele, je povinna o tom Poskytovatele informovat. Pro takové osoby neplatí ustanovení těchto VOP vztahujících se k osobě Spotřebitele.
 1. Smlouva o poskytování Služeb
 • Předmětem Smlouvy o poskytování Služeb je závazek Poskytovatele poskytnout Objednateli Služby a závazek Objednatele za tyto Služby zaplatit sjednanou Cenu.
 • Objednatel si objedná Služby v množství, kvalitě, místě a způsobem, které sám v souladu s těmito VOP zvolil. Objednávka Služeb je nabídkou na uzavření smlouvy dle občanského zákoníku a je závazná. Objednávku Služeb Poskytovatel přijme pouze v případě, že je bezvadná, obsahuje tedy všechny nezbytné požadované náležitosti. Objednávku je možné provést prostřednictvím Webových stránek, osobně v provozovně Poskytovatele, telefonicky na čísle +420 723 736 940 provozovna Tábor, +420 608 433 468 provozovna Brno, +420 720 552 429 provozovna Praha, +420 775 345 009 provozovna Třeboň či prostřednictvím E-mailu info@thajskemasazetabor.cz pro Objednávky do místa Provozovny Tábor, prostřednictvím E-mailu info@thajskemasazebrno.cz pro Objednávky do místa Provozovny Brno, prostřednictvím E-mailu info@prahathajskemasaze.cz pro Objednávky do místa Provozovny Praha a prostřednictvím E-mailu info@thajskemasazetrebon.cz pro Objednávky do místa Provozovny Třeboň
 • Objednávkový formulář na Webových stránkách obsahuje zejména následující údaje:
  • objednávaný typ Služby vč. její délky
  • množství objednávané Služby
  • provozovnu, kde bude Služba poskytnuta
  • cena Služby a způsob její úhrady
  • údaj o požadovaném způsobu doručení Dárkového poukazu, pokud je vybrán
  • informace o nákladech spojených s dodáním Dárkového poukazu.
 • Objednávka je dokončena po kliknutí na tlačítko „objednat“ nebo jiné obdobné tlačítko, kterým se Objednávka končí a odesílá Poskytovateli. 
 • Veškerá prezentace Služeb umístěná na Webových stránkách Poskytovatele je informativního charakteru a Poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně těchto Služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 
 • Smlouva o poskytování Služeb dle těchto VOP je uzavřena okamžikem odeslání potvrzení Objednávky na E-mail uvedený Objednatelem v Objednávce Služeb nebo zaplacením Ceny služeb v provozovně Poskytovatele, podle toho, která ze skutečností nastane dříve. 
 • Pro Objednatele jsou závazné informace, které obdrží v potvrzení o přijetí Objednávky Dárkového poukazu E-mailem. Objednatel je povinen zkontrolovat a případné nesrovnalosti neprodleně oznámit Poskytovateli E-mailem na info@thajskemasazetabor.cz, info@thajskemasazebrno.cz, info@prahathajskemasaze.cz nebo info@thajskemasazetrebon.cz, dle vybraného místa poskytnutí Služby. Pokud tak Objednatel neučiní, nebude na tyto chyby či nesrovnalosti brán zřetel.
 • Poskytovatel má právo požadovat doplnění informací od Objednatele, a to i poté, co bylo Objednateli odesláno potvrzení Objednávky dle předchozího odstavce. 
 • Provozovatel má právo odmítnout Objednávku, která nesplňuje požadavky nutné k objednání Služeb, případně jsou údaje v Objednávce neúplné, nepřesné nebo rozporuplné nebo i ty, kde Objednatel uvede telefonický kontakt, na kterém jej není možné v pracovní době Provozovatele zastihnout.
 • Poskytovatel má právo poskytnout Objednateli slevu na Služby. Poskytnuté slevy se nedají kombinovat, nestanoví-li Poskytovatel jinak. 
 • Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy o poskytnutí Služeb. Objednatel nese sám své náklady na použití prostředků komunikace na dálku (např. náklady na internetové připojení či telefonické hovory).
 1. Cena služeb a platební podmínky
 • Ceny Služeb jsou uvedeny na Webových stránkách nebo v provozovnách Poskytovatele v aktuálním Ceníku. Poskytovatel je plátcem DPH, veškeré ceny Služeb jsou v Ceníku uvedeny včetně DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 
 • Cenu Služeb a případné náklady na vyhotovení a dodání Dárkového poukazu dle Smlouvy může Objednatel uhradit způsobem, který si zvolí při vytváření Objednávky. Cena služeb je splatná při převzetí Dárkového poukazu v provozovně Poskytovatele a v případě bezhotovostní úhrady do 3 dnů od uzavření Smlouvy o poskytování Služeb (tj. od odeslání potvrzení o obdržení Objednávky E-mailem). Objednatel je povinen při bezhotovostní úhradě uvést variabilní symbol, který obdrží v potvrzení o Objednávce E-mailem. V případě bezhotovostní platby je Cena uhrazena okamžikem připsání platby na bankovní účet Provozovatele. 
 • Platbu je třeba provést před fyzickým čerpáním Služeb, a to bankovním převodem na č. účtu 1389405018/2700 vedené v E-mailu s potvrzením Objednávky, bezhotovostně prostřednictvím platební brány na webových stránkách nebo v provozovně, která je místem poskytnutí Služby. Platbu v provozovně je možné provést hotově, platební kartou nebo benefitní kartou SODEXO, benefity.cz, benefit plus nebo edenred, popř. jinými benefitními kartami, které Poskytovatel akceptuje, což uvede na svých webových stránkách a ve svých provozovnách. Dostupnost platebních metod může Poskytovatel jednostranně měnit. To nevylučuje možnost dohody Poskytovatele a Objednatele na jiném způsobu úhrady ceny Služeb. 
 • Dárkový poukaz je vydán a zaslán na korespondenční adresu uvedenou v objednávce nebo na E-mail Objednatele až na základě úhrady ceny Služeb. 
 • Objednatel souhlasí s tím, že v případě zaslání objednaného poukazu na korespondenční adresu, bude účtováno poštovné ve výši min. 66,- Kč v návaznosti na aktuální ceník České pošty s.p. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, zaslání Dárkového poukazu je možné pouze v rámci ČR. V případě, že je nezbytné Dárkový poukaz doručovat opakovaně nebo jiným způsobem či na jinou adresu či pro jiného příjemce, než bylo určeno v Objednávce, je Objednatel povinen uhradit též dodatečné náklady spojené s opakovaným doručováním, resp. jiným způsobem doručení. 
 • V případě nezaplacení Objednávky do 10 dnů od odeslání E-mailu s potvrzením Objednávky, bude Objednávka automaticky smazána.
 • Je-li to v obchodním styku obvyklé, nebo stanoví-li tak platné právní předpisy, vystaví Poskytovatel na základě Smlouvy o poskytování Služeb daňový doklad – fakturu, a to po uhrazení ceny Služby. 
 1. Dárkové poukazy
 • Objednatel může využít Služby poskytovatele na základě Dárkového poukazu. 
 • Poskytovatel vystaví dárkový poukaz Objednateli pouze v případě, že mu Objednatel poskytne následující údaje:
  • jméno, příjmení
  • adresa v podobě: ulice, č.p./č.e., město, PSČ
  • kontaktní telefon
  • kontaktní E-mail 
 • V případě, kdy Objednatel požaduje, aby mu Poskytovatel vystavil fakturu, je povinen Poskytovateli nad rámec údajů dle odst. 2 sdělit i další údaje nezbytné pro řádné vystavení faktury.
 • Dárkové poukazy mohou být vystaveny ve třech variantách:
  • Dárkový poukaz s výběrem konkrétní Služby – na Dárkovém poukazu je uvedena konkrétní Služba vč. rozsahu a místa poskytnutí Služby bez uvedení ceny s platností 4 měsíce od data vystavení Dárkového poukazu.
  • Dárkový poukaz v hodnotě – na Dárkovém poukazu je uvedena maximální cena Služeb bez přesné specifikace vybrané Služby s platností 4 měsíce od data vystavení Dárkového poukazu.
  • Dárkový poukaz Vánoční s výběrem konkrétní Služby nebo stanovením maximální ceny Služeb – na Dárkovém poukazu je uvedena konkrétní Služba vč. rozsahu a místa poskytnutí Služby bez uvedení ceny, nebo je na Dárkovém poukazu uvedena maximální cena Služeb bez přesné specifikace vybrané služby s platností 6 měsíců od počátku následujícího kalendářního roku po roce vystavení dárkového poukazu.
 • Držitel dárkového poukazu může Služby čerpat i průběžně. Po využití všech uvedených Služeb či po vyčerpání hodnoty Dárkového poukazu se stává neplatným.
 • Dárkový poukaz je platný, pokud obsahuje minimálně následující údaje: pořadové číslo (kód), datum platnosti, hodnota Dárkového poukazu v Kč nebo specifikace konkrétní Služby, razítko a podpis pověřené osoby Poskytovatele. Dárkový poukaz, který neobsahuje všechny uvedené údaje, je neplatný. 
 • Před čerpáním Služeb uvedených na Dárkovém poukaze, je nutné se předem informovat o kapacitách a dostupnosti Služeb a provést Rezervaci termínu, v podrobnostech též čl. VI. VOP. 
 • V případě nefunkčního provozu Služeb Poskytovatele bude držiteli Dárkového poukazu, který jej chce uplatnit ještě v době jeho platnosti, umožněno čerpání Služeb dle Dárkového poukazu v nejbližším možném termínu. 
 • Držitel Dárkového poukazu je povinen rezervovat si termín k využití Služeb s dodatečným předstihem s ohledem na platnost Dárkového poukazu, a to nejpozději 30 dní před skončením jeho platnosti. Poskytovatel nenese odpovědnost za případnou nemožnost využití Dárkového poukazu z důvodu absence včasné rezervace termínu poskytnutí Služby dle VOP.
 • Dárkový poukaz je vždy nutné před čerpáním Služby předložit ve vybrané provozovně Poskytovatele. 
 • Platnost dárkového poukazu je stanovena při jeho zakoupení a uvedena na Dárkovém poukaze. 
 • Po uplynutí doby platnosti Dárkového poukazu nelze nevyčerpanou částku ani její část zpětně proplatit či nahradit jinými Službami. 
 • Pokud nejsou Dárkový poukaz nebo jeho část využity do konce jeho platnosti, Dárkový poukaz propadá bez náhrady.
 • Hodnotu Dárkového poukazu nelze směnit za peníze.
 • Obsah Služeb Dárkového poukazu je pevně dán a nelze jej měnit za jiné Služby v rámci nabídky Služeb Poskytovatele. Dárkový poukaz není vystavován jako cenina, ale jako potvrzení o zaplacení ceny Služby. Proto případné poškození nebo ztráta Dárkového poukazu nejsou důvodem ke zrušení jeho platnosti a lze vystavit duplikát Dárkového poukazu. Podmínkou vystavení duplikátu je předložení dokladu o zakoupení Dárkového poukazu (potvrzení úhrady). 
 • Dárkový poukaz je přenosný na jinou osobu. V takovém případě je Objednatel povinen tuto osobu řádně informovat o všech právech a povinnostech plynoucích ze Smlouvy o poskytování Služeb a VOP.
 • Storno platného dárkového poukazu je možné provést do 14 dnů ode dne jeho vystavení v případě uzavření Smlouvy prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku a do 7 dnů ode dne jeho vystavení v případě zakoupení Dárkového poukazu v provozovně Poskytovatele.
 • Storno platného Dárkového poukazu je třeba provést vždy písemně, a to korespondenčně na adresu zvolené provozovny nebo E-mailem na adresu info@thajskemasazetabor.cz,  info@thajskemasazebrno.cz, info@thajskemasazetrebon.cz,  nebo info@prahathajskemasaze.cz,  v návaznosti na zvolenou provozovnu. 
 • V případě, že bude Dárkový poukaz platně stornován, jak je stanoveno v odst. 16 a 17 tohoto článku, bude Objednateli do 14 dnů ode dne obdržení písemného storna Dárkového poukazu vrácena uhrazená částka v celé výši bez storno poplatku. 
 1. Rezervace termínu poskytnutí Služby
 • Objednatel je povinen se před čerpáním Služeb Poskytovatele informovat o kapacitách a dostupnosti Služeb a provést Rezervaci termínu. 
 • Informace o volných termínech pro poskytnutí Služeb je možné získat dotazem na E-mail info@thajskemasazetabor.cz,  info@thajskemasazebrno.cz, info@thajskemasazetrebon.cz, nebo info@prahathajskemasaze.cz,  v návaznosti na zvolenou provozovnu nebo na +420 608 433 608  Brno, +420 723 736 940 Tábor, +420 720 552 429 Praha, +420 775 345 009 Třeboň. Stejně tak je možné se o volné kapacitě pro poskytování Služeb informovat osobní návštěvou vybrané provozovny.
 • Rezervace termínu je závazná, nestanoví-li tyto VOP jinak.
 • V případě Rezervace termínu je Objednatel povinen uvádět pouze platné, úplné a pravdivé informace a případnou nesrovnalost neprodleně nahlásit Poskytovateli.
 • Objednatel je povinen provést Rezervaci termínu s dostatečným časovým předstihem, aby byl Provozovatel schopen zajistit poskytnutí Služby řádně a včas. Má se za to, že Rezervaci termínu je třeba provést nejpozději 24 hodin před okamžikem počátku poskytování Služby, nedohodne-li se Poskytovatel s Objednatelem jinak. 
 • Objednatel je oprávněn Rezervaci termínu bezplatně zrušit nejpozději 24 hodin před okamžikem započetí poskytování Služby a provést rezervaci náhradního termínu. 
 • Ve chvíli, kdy začne plynout lhůta 24 hodin před Rezervovaným termínem, je Poskytovatel oprávněn trvat na Rezervovaném termínu a odstoupit od uzavřené Smlouvy o poskytování Služeb a požadovat po Objednateli úhradu ceny Služby v plné výši.
 • Požádá-li Objednatel o změnu Rezervovaného termínu ve lhůtě kratší než 24 hodin před okamžikem počátku poskytování Služby a Poskytovatel tento návrh na změnu Rezervovaného termínu akceptuje, je Objednatel povinen uhradit Poskytovateli manipulační poplatek ve výši 50 % ceny rezervované Služby, nedohodne-li se s Objednatelem jinak. Nebude-li Poskytovatel akceptovat návrh na změnu Rezervovaného termínu, je oprávněn požadovat úhradu 100 % ceny Služby, jak je uvedeno v předchozím odstavci. 
 • Pokud se Objednatel či jiná osoba, které má být Služba poskytnuta, nedostaví v Rezervovaném termínu na místo poskytnutí Služby, je Služba považována za řádně poskytnutou a Poskytovateli vzniká nárok na úhradu 100 % výše ceny Služby. V případě, kdy má být tato Služba poskytnuta na základě Dárkového poukazu, stává se tento okamžikem počátku poskytování Služby neplatným, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
 • Zruší-li Poskytovatel Rezervaci termínu Objednateli ve lhůtě kratší než 24 hodin před okamžikem poskytnutí Služby, zavazuje se neprodleně nabídnout Objednateli poskytnutí Služby v náhradním termínu. V takovém případě je Služba poskytnuta v náhradním termínu bezúplatně.
 • Pokud je osoba, které má být Služba poskytnuta mladší 18 let, je povinna zajistit si souhlas svého zákonného zástupce s poskytnutím Služby a zároveň je tato osoba povinna zajistit si doprovod osoby starší 18 let, pokud je starší 15 a mladší 18 let. Pokud nejsou uvedené požadavky splněny, Poskytovatel nemá povinnost takové osobě Služby poskytnout. 
 1. Práva a povinnosti při poskytování Služeb
 • Objednatel má právo na poskytnutí Služeb, pokud tyto řádně objednal a uhradit v souladu se Smlouvou o poskytování Služeb a VOP. 
 • Poskytovatel je povinen Objednateli Službu poskytnout, pokud byla řádně a včas objednána, uhrazena a rezervována. Poskytovatel se zavazuje takovou Službu poskytnout v dohodnutém rozsahu, kvalitě a místě, na čemž se s Objednatelem předem dohodl. 
 • Osoba, které má být Služba poskytnuta je povinna seznámit se s přesnou specifikací Služby, jejím obsahem a rozsahem, s obsahem těchto VOP a dalšími dodatečnými informacemi, které jí Poskytovatel poskytne. 
 • Osoba, které je Služba poskytnuta je povinna sama posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilá k absolvování vybrané Služby. Každá osoba, které je Služba poskytnuta tak činí na vlastní riziko a po seznámení se s potřebnými informacemi před započetím poskytování Služby. Poskytovatel nenese odpovědnost za zdravotní a jiné fyzické komplikace, které osobě, jíž je Služba poskytnuta, vzniknou.
 • Osoba, jíž má být Služba poskytnuta je povinna před Objednávkou Služby, nejpozději však před započetím jejího poskytování, informovat Poskytovatele o veškerých zdravotních potížích či pouhých pochybnostech o svém zdravotním stavu a způsobilosti bez obtíží Službu absolvovat. 
 • Poskytovatel prohlašuje, že některé Služby nejsou vhodné pro těhotné ženy. Případné těhotenství či podezření na možnost těhotenství musí být nahlášeno Poskytovateli před započetím poskytování Služby. 
 • Dostaví-li se osoba, jíž má být Služba poskytnuta do 15 minut od okamžiku Rezervovaného termínu, bude jí Služba poskytnuta ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně dohodnutém čase. V takovém případě nemá osoba, jíž má být Služba poskytnuta nárok na slevu z ceny Služby a je povinna cenu uhradit v plné výši, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 • Dostaví-li se osoba, jíž má být Služba poskytnuta o více než 15 minut později, než má Rezervovaný termín, nebo nedostaví-li se vůbec, považuje se Služba za řádně poskytnutou a Poskytovateli vzniká nárok na úhradu ceny Služby v plné výši, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 • Poskytovatel může odmítnout poskytnutí Služby bez nároku na náhradu ceny pokud:
  • osoba, jíž má být Služba poskytnuta, znemožní její poskytnutí v důsledku svého zdravotního stavu či jiných obtíží, kvůli kterým je poskytnutí Služby vyloučeno;
  • osoba, jíž má být Služba poskytnuta se vyjadřuje nebo chová nepřijatelným způsobem, který je v rozporu s dobrými mravy a morálními zásadami Poskytovatele;
  • osoba, jíž má být Služba poskytnuta, se dostaví s více než 15minutovým zpožděním oproti Rezervovanému termínu poskytnutí Služby, nebo se nedostaví vůbec;
  • osoba, jíž má být Služba poskytnuta, se dostaví v nevyhovujícím hygienickém stavu či pod vlivem návykových či psychotropních látek včetně alkoholu.
 1. Reklamace služeb
 • Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby v souladu s uzavřenou Smlouvou o poskytování Služeb a VOP.
 • Nesplní-li Poskytovatel své povinnosti vyplývající ze Smlouvy o poskytování Služeb či VOP řádně a včas, dle dohodnuté specifikace Služby a jejího rozsahu, je Objednatel oprávněn uplatnit stížnost na vadně provedené Služby formou Reklamace. 
 • Reklamaci je Objednatel povinen uplatnit písemně neprodleně poté, co se o vadě dozvěděl, nejpozději do šesti měsíců od poskytnutí Služby. Lhůta pro uplatnění reklamace je splněna, pokud je vada písemně uplatněna a ve lhůtě:
  • odeslána prostřednictvím E-mailu na adresu info@thajskemasazetabor.cz,  info@thajskemasazebrno.cz, info@thajskemasazetrebon.cz,  nebo info@prahathajskemasaze.cz, v návaznosti na zvolenou provozovnu;
  • doručena osobně jako písemný dokument do provozovny, kde byla reklamovaná Služba poskytnuta;
  • odeslána prostřednictvím datové schránky do datové schránky Poskytovatele;
  • odeslána prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb; 
  • odeslána prostřednictvím jiného doručovatele písemností. 
 • Požádá-li o to Spotřebitel, potvrdí mu Poskytovatel v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho práva z vadného plnění a k jakým povinnostem je v takovém případě vázán. 
 • Spotřebitel je povinen Poskytovatele informovat o vadném poskytnutí Služby bez zbytečného odkladu poté, co k vadnému plnění došlo. Pokud Spotřebitel vadu Poskytovateli neoznámí neprodleně, nejpozději však do šesti měsíců od okamžiku poskytnutí Služby, právo z vadného plnění mu nebude přiznáno. 
 • Poskytovatel vydá Spotřebiteli na jeho vyžádání písemné potvrzení o tom, kdy byla Reklamace uplatněna, jaký je její obsah a jaký způsob jejího vyřízení Spotřebitel požaduje. 
 • Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se Poskytovatel s Objednatelem nedohodnou jinak. 
 1. Právo Spotřebitele na odstoupení od Smlouvy
 • Od Smlouvy, která byla uzavřena prostředky komunikace na dálku má Spotřebitel právo odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů, a to bez uvedení důvodu. Tato lhůta běží ode dne převzetí Dárkového poukazu. 
 • Od Smlouvy není možné odstoupit, pokud již byla Služba poskytnuta.
 • Spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že ji Poskytovatel poruší podstatným způsobem. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno bez zbytečného odkladu od doby, kdy se o takovém porušení Spotřebitel dozvěděl.
 • Spotřebitel je povinen Poskytovatele o svém odstoupení od Smlouvy dle tohoto článku neprodleně informovat prostřednictvím jednostranného právního jednání. Vzorový formulář odstoupení Smlouvy bez uvedení důvodu a poučení o právu odstoupit od Smlouvy je Spotřebitelům k dispozici jako příloha nařízení vlády č. 363/2013 Sb.
 • V případě odstoupení od Smlouvy je Objednatel povinen do 14 dnů zaslat Dárkový poukaz na adresu vybrané provozovny Poskytovatele. Objednatel v takovém případě nese náklady spojené s navrácením Dárkového poukazu sám. V případě, kdy je Objednatel Spotřebitelem, nese náklady na navrácení Dárkového poukazu v případě, kdy byla Smlouva uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku a Spotřebitel jej nevrátí Poskytovateli obvyklou poštovní cestou. 
 • Poskytovatel vrátí Spotřebiteli do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy všechny peněžní prostředky, které od něho přijal, a to včetně nákladů na dodání Dárkového poukazu představující nejlevnější způsob doručení Dárkového poukazu, který Poskytovatel nabízí. Peněžní prostředky nebudou vráceny dříve, než bude Dárkový poukaz předán zpět Poskytovateli.
 1. Ochrana osobních údajů
 • Ochrana osobních údajů se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679.
 • Pravidla ochrany osobních údajů se řídí Zásadami zpracování osobních údajů Poskytovatele.
 1. Závěrečná ustanovení
 • Ustanovení Všeobecných obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytování Služeb a jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 • Znění VOP je Poskytovatel oprávněn jednostranně měnit a doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá v době účinnosti předchozích znění VOP.
 • Použitím Webových stránek Objednatel souhlasí s těmito VOP.
 • Služby Poskytovatele nejsou určeny osobám mladším 18 let, pokud s tím nevyslovil souhlas jejich zákonný zástupce.
 • Za písemnou formu se považují též sdělení doručená prostřednictvím E-mailu.
 • Dozorovými orgány ochrany práv Spotřebitele jsou:
  • Česká obchodní inspekce – www.coi.cz;
  • Úřad na ochranu osobních údajů – www.uoou.cz;
  • živnostenské úřady.
 • Spotřebitel má právo využít možnosti mimosoudního řešení sporů u České obchodní inspekce. Podrobnější informace a postup pro mimosoudní řešení sporů jsou k dispozici na www.coi.cz.
 • Smluvní strany se dohodly, že případné soudní spory budou vedeny u příslušných soudů České republiky. 

V Brně dne 1.7.2021

Za Leglife s.r.o.

Monika Procházková, jednatelka